Wyrok z uzasadnieniem

1.A

Sygn. akt: X Ga […]

UZASADNIENIE

Powódka Anna D. wniosła o zasądzenie od pozwanego Citroën Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty 9.557,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 9.103,52 zł od 12 lutego 2010 r. do dnia zapłaty i od kwoty 543,74 zł od 23 października 2009 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że nabyła od Labijak Auto Lama Spółki Jawnej z siedzibą w Poznaniu, będącej dystrybutorem nowych pojazdów Citroën Polska, samochód osobowy Citroën C4. […]

Powódka w październiku 2009 r., korzystając z udzielonej gwarancji, zgłosiła żądanie usunięcia uszkodzeń powstałych wskutek ścięcia paska rozrządu. Wykonana naprawa została jednak uznana przez Citroën Polska za naprawę odpłatną o wartości 9.103,78 zł, z uwagi na wcześniejsze zamontowanie w samochodzie powódki instalacji gazowej. Powódka została obciążona fakturą VAT. Powódka odmówiła zapłaty, ale pozwany po kolejnej naprawie gwarancyjnej wymiany siłownika w klapie bagażnika i naprawie spryskiwaczy odmówił powódce wydania samochodu do czasu zapłaty faktury za wcześniejszą naprawę paska rozrządu. Powódka zmuszona była uiścić na rzecz pozwanego całą należność, wynikającą z ww. faktury VAT i w pozwie domaga się zwrotu nienależnie zapłaconej kwoty. Dochodzona zaś nadto w pozwie kwota 453,74 zł stanowiła koszt sporządzenia, na zlecenia powódki, prywatnej opinii przez rzeczoznawcę z zakresu techniki samochodowej […]. W ocenie powódki pomiędzy zamontowaniem instalacji gazowej, a powstaniem ścięcia paska rozrządu nie zachodził żaden związek przyczynowo-skutkowy, w związku z czym usunięcie usterki powinno nastąpić w ramach gwarancji.

Od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany wniósł sprzeciw, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu. […]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 25 października 2011 r. wydał wyrok, zasądzający od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.557,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 9.103,78 zł od 12 lutego 2010 r., od kwoty 453,74 zł od
3 marca 2010 r. do dnia zapłaty w pkt I; w pkt II w pozostałym zakresie powództwo oddalił, a w pkt III obciążył kosztami procesu w całości pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.517,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. […]

Pozwany wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego, żądając jego zmiany poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenia kosztów procesu za obie instancje. […] Podniósł też zarzut naruszenia art. 6 kc poprzez przyjęcie, że ciężar udowodnienia związku przyczynowego między montażem instalacji gazowej, a awarią silnika spoczywa na pozwanej zamiast na powodzie […]

Powódka w odpowiedzi na apelację, wniosła o jej oddalenie w całości jako bezzasadnej oraz o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego nie była uzasadniona i dlatego na podstawie art. 385 kpc podlegała oddaleniu.

Sąd II instancji stwierdza, iż Sąd Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sposób wyczerpujący wyjaśnił i to wbrew zarzutom apelacji w pełni prawidłowo, wszelkie okoliczności faktyczne, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w efekcie czego ustalenia faktyczne Sądu I instancji Sąd Okręgowy przyjął jako własne, w całości podzielając również rozważania prawne co do zasadności dochodzonego roszczenia, dokonane i ujawnione przez Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Nie stwierdzono w toku kontroli instancyjnej nieważności postępowania. […]

W niniejszej sprawie nie ulegało wątpliwości z przyczyn podanych wyżej, że zobowiązanym z gwarancji był pozwany, a więc to pozwany, a nie powód, co błędnie zarzucał apelujący, obciążony był ciężarem dowodu okoliczności istotnych w sprawie. Pozwany zobowiązany był więc do wykazania okoliczności, które zwalniałyby go z odpowiedzialności za wystąpienie zgłoszonej wady, a więc, że zamontowanie instalacji gazowej, a nie wada pojazdu, spowodowało bezsporne jego uszkodzenie. Skoro ustalono, że pozwany udzielił gwarancji, a awaria zaistniała w okresie objętym gwarancją, to właśnie pozwanego (gwaranta) obciążał ciężar wykazania, że w istocie zachodzą przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwolił na przyjęcie, że pozwany zwolnił się wobec powódki z odpowiedzialności gwarancyjnej, w szczególności okoliczności tej nie potwierdził dowód z opinii biegłego sądowego. Biegły ten nie stwierdził, że zmiana sposobu zasilania miała bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z powstałą awarią. Zatem to pozwany, na którym spoczywał ciężar dowodu dla zwolnienia się z odpowiedzialności gwarancyjnej temu obowiązkowi procesowo nie podołał i dlatego uznać należało, że powódka uiściła zapłatę za naprawę ujętą gwarancją nienależnie. Z tychże powodów zarzut skarżącego błędnego ustalenia okoliczności faktycznych Sądu Rejonowego okazał się zarzutem chybionym. Jak również Sąd Rejonowy nie dopuścił się naruszenia art. 6 kc poprzez przyjęcie, że ciężar udowodnienia związku przyczynowego między montażem instalacji gazowej, a awarią silnika spoczywał na pozwanym.

Trafnie Sąd Rejonowy potraktował roszczenie o zapłatę 9.103,78 zł w kategoriach bezpodstawnego wzbogacenia i zasądził jego zwrot powódce na podstawie art. 405 kc w związku z art. 410 § 1 i 2 kc. Słusznie również zasądzono zwrot wydatków poczynionych przez powódkę celem ustalenia rzeczywistych przyczyn awarii, a wydatkowanych na opinię przesądową w kwocie 453,74 zł wedle reguł odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonanie umowy gwarancji (art. 471 kc w związku z art. 361 § 1 kc i art. 363 kc). Powódka nie musiałaby wydatkować tej kwoty, gdyby pozwany należycie wykonał swe obowiązki gwaranta.

Mając na uwadze powyższe w oparciu o art. 385 kpc, apelację pozwanego oddalono jako bezzasadną.

5