Wyrok z uzasadnieniem

0001_wyrok

Sygn. akt. IX GC [...]

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 17 marca 2010 r., wniesionym w dniu 22 marca 2010 r. powódka Anna D. domagała się zasądzenia od pozwanego Citroën Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty 9.557,74 zł, wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 9.103,52 zł od dnia 12 lutego 2010 r. do dnia zapłaty i 543,74 zł od dnia 23 października 2009 r. do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powódki wskazał, że powódka, działająca pod firmą […] nabyła od Labijak Auto Lama Spółki Jawnej z siedzibą w Poznaniu, będącej dystrybutorem nowych pojazdów Citroën Polska, w drodze umowy leasingu samochód osobowy Citroën C4 za kwotę 62.959,02 zł. Zgodnie z treścią pkt. 30 i n. Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, powódka otrzymała uprawnienia z tytułu gwarancji na okres 2 lat i rękojmi za wady przedmiotowego pojazdu, przysługujące jej względem Autoryzowanego Dystrybutora - Labijak Auto Lama Spółka Jawna w Poznaniu.

Pełnomocnik powódki wskazał też, że w październiku 2009 r. powódka zgłosiła – w ramach gwarancji – Autoryzowanemu Dystrybutorowi samochodów Citroën Labijak Auto Lama Spółka Jawna w Poznaniu – usunięcie uszkodzeń powstałych wskutek ścięcia paska rozrządu. Przedmiotowa naprawa, decyzją działu gwarancji Citroën Polska, została uznana za naprawę odpłatną – za kwotę 9.103,78 zł – ze względu na wcześniejsze zamontowanie w przedmiotowym pojeździe instalacji gazowej. Powódka została obciążona fakturą VAT.

Powódka odmówiła pozwanemu zapłaty ww. wynagrodzenia, gdyż […] zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji, […] - w jej ocenie – pomiędzy naprawą, przeróbką lub modyfikacją wykonaną przez zakłady nieautoryzowane – Automobiles, a powstałą w ten sposób szkodą musi istnieć adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.

Pełnomocnik powódki podniósł też, że w dniu 21 stycznia 2010 r., zgodnie z ustnymi ustaleniami, w celu wykonania usługi gwarancyjnej wymiany siłownika w klapie bagażnika i naprawy spryskiwaczy, powódka oddała samochód do Labijak Auto Lama Spółka Jawna w Poznaniu. Po naprawie pozwany odmówił wydania pojazdu powódce do czasu zapłaty faktury za wcześniejszą naprawę paska rozrządu.

Celem odzyskania pojazdu powódka uiściła należność wynikającą z ww. faktury.

Pełnomocnik powódki wskazał, że kwota 453,74 zł stanowi koszt sporządzenia, na zlecenie powódki, prywatnej opinii przez rzeczoznawcę z zakresu techniki samochodowej. […] Zgodnie z przedmiotową opinią, najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii był nadmierny luz łożysk napinacza paska i dolnej rolki prowadzącej, […]

Z ww. opinii – w ocenie pełnomocnika powódki – jednoznacznie wynikało, że pomiędzy zamontowaniem instalacji gazowej, a powstaniem ścięcia paska rozrządu nie zachodził żaden związek przyczynowo-skutkowy, w związku z czym usunięcie usterki powinno nastąpić w ramach gwarancji.

W piśmie z dnia 1 marca 2010 r. powódka wezwała pozwanego do zwrotu zapłaconej kwoty, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Pozwany nie wykonał zobowiązania w wyznaczonym terminie.

W dniu 2 kwietnia 2010 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał w przedmiotowej sprawie […] nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, orzekając zgodnie z żądaniami pozwu.

Pismem z dnia 10 maja 2010 r. pozwany - Labijak Auto Lama Spółka Jawna w Poznaniu – wniósł sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pełnomocnik pozwanego przyznał, iż przedmiotowy samochód został sprzedany za pośrednictwem autoryzowanej sieci Citroën, oraz że została na niego udzielona gwarancja producenta. Przyznał też, że pojazd powódki uległ awarii, ale podkreślił, iż zgodnie z warunkami gwarancji, wyłączona jest odpowiedzialność producenta, jeśli awaria może wynikać z ingerencji czy adaptacji pojazdu, niehomologowanej przez producenta. […]

Pełnomocnik pozwanego podkreślił, że analiza treści opinii prywatnej, zleconej przez stronę powodową, nie może być uznana za jednoznaczną oraz kompletną, albowiem nie ma w niej uzasadnienia do jednoznacznego wskazania, czy uszkodzenie silnika było skutkiem zerwania się paska, czy też zerwanie paska było spowodowane awarią silnika. […]

W piśmie z dnia 13 września 2010 r., stanowiącym odpowiedź na sprzeciw pełnomocnik powódki […] podkreślił, ze nie znaleziono związku między powstałą awarią, a sposobem zasilania zarówno paliwem płynnym czy też gazowym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów urzędowych i prywatnych zgromadzonych w aktach sprawy i opinii […] biegłego sądowego z dziedziny techniki samochodowej i kalkulacji napraw.

Dokumenty urzędowe stanowiły dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone, dokumenty prywatne dowód tego, że osoba pod nimi podpisana złożyła oświadczenie określonej treści. Sąd dał […] wiarę większości dowodów, albowiem ich autentyczność i wiarygodność nie były kwestionowane, a Sąd nie znalazł podstaw, aby czynić to z urzędu, z wyjątkiem kosztorysu naprawy sporządzonego przez powoda, bowiem został zakwestionowany przez pozwanego, a powód nie przedstawił żadnego innego dowodu na potwierdzenie swoich oświadczeń.

Opinia biegłego była rzetelna fachowa, nie została skutecznie podważona przez żadną ze stron procesu, a Sąd uznał ją za pełnowartościowy materiał dowodowy, służący do rozpoznania sprawy. W konkluzji opinii, ilustrowanej bogatym materiałem zdjęciowym i zawierającej szczegółową analizę uszkodzeń pojazdu, biegły stwierdził, że nie można wykazać bezpośredniego wpływu zasilania silnika gazem na tak szybkie zużycie łożysk tocznych w pojeździe. […]

Sąd zważył co następuje:

Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy naprawa pojazdu powódki powinna być wykonana w ramach gwarancji, udzielonej przez producenta, a więc pozwany nie powinien był obciążać powódki kosztami jej wykonania, czy też istniały przyczyny, dla których powódka pozbawiła się gwarancji, z uwagi na jej własne działania.

Roszczenia powódki należało podzielić na 2 części: roszczenia z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej pozwanemu za naprawę pojazdu w kwocie 9.103,78 zł oraz roszczenia z tytułu kosztów poniesionych na sporządzenie przez rzeczoznawcę na zlecenie powódki opinii prywatnej w kwocie 453,74 zł.

[…]

Bezspornym w sprawie było, że powódka zamontowała w użytkowanym przez siebie pojeździe instalację gazową, oraz że w okresie gwarancji ujawniły się wady rzeczy – samochodu osobowego marki Citroën C4, na który udzielona została przez pozwanego gwarancja. Powódce przysługiwały więc z gwarancji dwa rodzaje roszczeń: roszczenie o naprawienie rzeczy lub roszczenie o wymianę rzeczy na wolną od wad. Wynika to wprost z brzmienia art. 577 § 1 kc i art. 581 § 1 kc, w których ustawodawca wskazuje konsekwencje wykonania swoich obowiązków przez gwaranta w postaci dostarczenia jej istotnych napraw. Na pozwanym ciążył natomiast obowiązek wykazania, że awaria samochodu była skutkiem przeróbki wykonanej przez zakład nieautoryzowany przez Automobiles Citroën.

[…]

W przedmiotowej sprawie jedynymi dowodami na to, że montaż instalacji gazowej mógł mieć wpływ na stan techniczny pojazdu użytkowanego przez powódkę był dokument prywatny w postaci opinii rzeczoznawcy Pawła G. oraz opinia biegłego sądowego Pawła B. Analizując treść opinii biegłego, Sąd uznał, że nie wynikało z niej wprost, że awaria pojazdu była skutkiem „przeróbek lub modyfikacji wykonanych przez zakłady nieautoryzowane przez Automobiles Citroën”. Do zmiany sposobu zasilania pojazdu doszło, jednak nie został wykazany bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy tą zmianą a awarią.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że naprawa silnika pojazdu użytkowanego przez powódkę powinna być objęta gwarancją, a świadczenie, jakie powódka uiściła na rzecz pozwanego z jej tytułu – w kwocie 9.103,78 zł – było świadczeniem nienależnym. […]
W przedmiotowej sprawie powódka nie była zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz pozwanego.

Druga część roszczenia związana była z kosztem sporządzenia prywatnej opinii rzeczoznawcy Pawła G. Sąd uznał, że koszty te leżały w granicach określonych przepisami art. 361 §1 kc i 363 kc, bowiem powódka poniosła je w celu wyjaśnienia przyczyn awarii na etapie przesądowym.

Gdyby pozwany przyjął konkluzję wynikającą z opinii rzeczoznawcy PZM, dalsze koszty sporu by nie powstały. [...]

 

018_s